You Academy

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje a cookies

 1. Ochrana osobních údajů

1.1 Obchodní společnost You Academy s.r.o., se sídlem Budovatelská 327, 925 51 Šintava, Slovenská republika, IČO: 50 612 867, DIČ: 212 039 3088, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl: Sro, vložka č. 38845 / T (dále jako "Prodávající") je právnickou osobou založenou a existující podle práva Slovenské republiky. Prodávající je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty.

1.2 Prodávající je provozovatelem elektronického obchodu na webových sídlech: www.briantracy.sk, www.briantracy2017.cz, www.briantracy2017.sk, www.briantracy2016.cz, www.you-academy.sk, www.nlp-academy.sk, www.nlp-kurz.sk, www.peterbetyar.sk (dále jako "Internetová stránka").

1.3 Zbožím se rozumí movité věci nabízené Prodávajícím neomezenému počtu třetích osob prostřednictvím Internetové stránky (dále jako "Zboží").

1.4 Kupní smlouva znamená kupní smlouvu uzavřenou mezi

 1. a) Prodávajícím jako podnikatelům podnikajícím na území České republiky, Slovensku a na základě živnostenského oprávnění

a

 1. b) kupujícím, kterým může být fyzická osoba, fyzická osoba - podnikatel nebo právnická osoba (dále jako "Kupující"),

jejímž předmětem je koupě a prodej Zboží (dále jako "Kupní smlouva").

1.5 Návrhem na uzavření Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím je objednávka Kupujícího uskutečněná ve formě vyplněného a odeslaného formuláře zpřístupněného na Internetové stránce (dále jako "Objednávka").

1.6 Kupující prohlašuje a potvrzuje, že ze strany Prodávajícího jako provozovatele podle zákona č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "Zákon o ochraně osobních údajů") mu byly před uzavřením Kupní smlouvy poskytnuty:

 1. a) identifikační údaje Prodávajícího,
 2. b) informace o účelu zpracovávání údajů poskytnutých osobních údajů, kterými jsou:

- Uzavření Kupní smlouvy, plnění práv a povinností vyplývajících z Kupní smlouvy a ze všeobecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "občanský zákoník") a prováděcích předpisů k němu (právní základ zpracování osobních údajů), změny Kupní smlouvy, ukončení Kupní smlouvy,

- Poskytování zákaznické péče, včetně vyřizování stížností a reklamací a odpovědi na otázky Kupujícího,

- Marketing, tj nabízení nebo propagaci výrobků a služeb Prodávajícího, včetně zasílání informací a informačních materiálů o pořádaných akcích, kampaních, výrobcích a jiných aktivitách realizovaných zejména na podporu prodeje,

 1. c) informace, že Prodávající bude zpracovávat osobní údaje Kupujícího v rozsahu:

- Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, datum narození,

- Telefonní číslo, adresa elektronické pošty, číslo bankovního účtu,

- Údaje o vyúčtování dodávek zboží dle kupní smlouvy, údaje o výši neuhrazených závazků, údaje ke způsobu realizace úhrad ze strany Kupujícího (včetně údaje o čísle bankovního účtu), jakož i jiné údaje, které vzniknou v souvislosti s plněním Smlouvy,

 1. d) doplňující informace, že na Internetových stránkách:

- Je zveřejňován a aktualizovaný seznam všech zprostředkovatelů, kteří jsou oprávněni na základě pověření Prodávajícího zpracovávat osobní údaje Kupujícího, a to zejména (ne však výlučně) za účelem uzavírání smluv, za účelem realizace automatizovaného zpracování dat, zabezpečení fakturace a účtování,

Aktuální seznam těchto subjektů je následující:

……

- Jsou zveřejněny a aktualizovány všechny poskytnuté informace jakož i další údaje týkající se zpracování osobních údajů Kupujícího, zejména v souvislosti s plněním informačních povinností a ochrany podle Zákona o ochraně osobních údajů,

 1. e) informace, že Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje a to: titul, jméno, příjmení a adresa v poštovním styku Prodávajícího s Kupujícím a pro účely evidence těchto údajů,
 2. f) informace, že Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje Kupujícího i bez jeho souhlasu, pokud tyto již byly zveřejněny,
 3. g) informace, že osobní údaje poskytnuté Kupujícím je Prodávající oprávněn zpracovávat i bez souhlasu Kupujícího, a to na základě §10 odstavec 3 písmeno b), zákona č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a to:

- Titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa,

- Telefonní číslo, adresa elektronické pošty,

v opačném případě Prodávající neumí garantovat řádné a včasné plnění povinností dle Kupní smlouvy a neodpovídá za případné škody, které v důsledku toho mohou vzniknout Kupujícímu,

 1. h) informace, že Prodávající je oprávněn uchovávat poskytnuté osobní údaje v nezbytném rozsahu až do uplynutí lhůty, během níž je možné právně napadnout vyúčtování poskytnutých dodávek Zboží, nebo si uplatnit nárok na úhradu za dodávku zboží. V případě zahájení reklamace, mimosoudního řešení sporu nebo soudního řízení, které vniknou v souvislosti s plněním práv a povinností dle Kupní smlouvy nebo které se týkají Kupní smlouvy (například spor o její neplatnost), je Prodávající oprávněn v nezbytném rozsahu uchovávat osobní údaje v potřebném rozsahu až do pravomocného ukončení uvedených řízení a do uplynutí lhůt pro využití opravných prostředků proti rozhodnutím vydaných v těchto řízeních,
 2. i) informace, že osobní údaje Kupujícího mohou být v nezbytném rozsahu poskytnuty třetím osobám, a to zejména (ne však výlučně) za účelem zajištění poštovního a platebního styku poskytovateli všeobecných poštovních služeb, poskytovateli poštovních služeb a poskytovateli kurýrních služeb,
 3. j) informace, že v souladu s ust. § 32 Zákona o ochraně osobních údajů může dojít k přenosu poskytnutých osobních údajů Kupujícího do členských států Evropské unie nebo států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
 4. k) informace o právech Kupujícího jako dotčené osoby vyplývajících z ust. § 28 Zákona o ochraně osobních údajů, a to zejména (ne však výlučně), že Kupující je oprávněn od Prodávajícího vyžadovat:

- potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o něm zpracovávané,

- ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracovávání osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle § 15 odst. 1 písm. a) až e) druhý až šestý bod Zákona o ochraně osobních údajů,

- ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého získal jeho osobní údaje na zpracovávání, obecně srozumitelnou formou seznam jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

- opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

- likvidaci jeho osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,

- likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení Zákona o ochraně osobních údajů,

- blokování jeho osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud Prodávající zpracovává osobní údaje na základě jeho souhlasu.

1.7 Ochrana osobních údajů Kupujícího je technicky a organizačně zajištěna v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

1.8 Kupující může souhlasit se zpracováním osobních údajů Prodávajícím jako provozovatelem ve smyslu zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to: titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, adresa elektronické pošty a telefonní číslo pro účely marketingu (dále jako "Cíl"), tj. na nabízení nebo propagaci zboží, výrobků, produktů a služeb Prodávajícího, včetně zasílání informací a informačních materiálů o pořádaných akcích, kampaních, výrobcích a jiných aktivitách realizovaných zejména na podporu prodeje (vše společně dále jako "obchodní sdělení"), na zasílání obchodních sdělení na oznámenou poštovní adresu nebo adresu elektronické pošty (e-mail) Kupujícího, zejména podle zákona č. 147/2001 CFU o reklamě a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 351/2011 CFU o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jakož i na kontaktování Kupujícího prostředky elektronické dálkové komunikace (telefonický kontakt, krátké textové zprávy - SMS, zprávy elektronické pošty) prostřednictvím Kupujícím poskytnutých kontaktních údajů a na prezentaci obchodních sdělení i v této formě na dobu 5 let. Tento souhlas může být kdykoli ze strany Kupujícího písemně odvolán s účinností ke dni doručení odvolání tohoto souhlasu na adresu sídla Prodávajícího, není-li uveden jiný (pozdější) datum odvolání.

- Prodávající může při zpracovávání osobních údajů na výše uvedený Účel využívat smluvních partnerů - zprostředkovatelů , jejichž pověřuje zpracováním osobních údajů, přičemž jejich seznam je zveřejněn a aktualizován na Internetové stránce,

- může dojít k předávání osobních údajů do členských států Evropské unie nebo států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,

- osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám, o kterých byl Kupující informován, a že osobní údaje mohou být zpřístupněny označenému okruhu příjemců, o kterých byl také informován.

 1. COOKIES

Cookies jsou textové soubory, které obsahují malé množství informací, které váš prohlížeč ukládá ve vašem počítači, tabletu nebo smartphonu při návštěvě www .you-academy.sk. Soubory cookies jsou užitečné, protože slouží zejména k analýze návštěvnosti našich stránek a k zajištění vyššího komfortu při používání našich webových stránek (zapamatovat uživatele pro další návštěvu). Umožňují našim systémům rozpoznat váš prohlížeč, a tak vám např. naši reklamu na speciální akce ukazovat jen omezeně.

Na několika místech používáme tzv. "Session cookies". Ty jsou po ukončení Vaší návštěvy automaticky smazány - slouží k tomu, abychom mohli naši nabídku udělat přístupnější pro uživatele, efektivnější a bezpečnější. Naše cookies jsou pomocí bezpečnostního standardu vašeho prohlížeče chráněny proti pročtení třetí osobou.

Navíc jsou na těchto webových stránkách pomocí tzv. "Permanent cookies" s použitím pseudonymu shromažďovány údaje. Tyto údaje nám pomáhají identifikovat speciální potřeby pro jednotlivé skupiny zákazníků. Pokud jste například vložili výrobek do košíku, následně jste opustili stránky www.you-academy.sk bez zavření prohlížeče a později jste se opět na naši stránku vrátili, "permanent cookies" zajistí, že vámi vybraný výrobek zůstane v nákupním košíku. Tyto údaje nejsou využívány pro osobní identifikaci návštěvníka těchto webových stránek a nejsou spojovány s osobními údaji přes nositele pseudonymu.

Soubory cookies můžete odmítnout nebo v případě potřeby vymazat. Pokyny, jak to udělat najdete v sekci "Nápověda" vašeho webového prohlížeče, případně můžete navštívit webovou stránku www.AllAboutCookies.org.

V případě, že odmítnete používání souborů cookies budete moci i nadále navštěvovat naše webové stránky, ale některé funkce nemusí fungovat správně. Používáním této webové stránky souhlasíte, že do vašeho zařízení můžeme umístit jednotlivé soubory cookies.

zpět na web